Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekçe Örneği

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekçe Örneği

Lisans
DilTürkçe
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi2 sene önce
Hemen İndir
1486 kez indirildi

Puanlama

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
(1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ailenin Korunması İçin Dilekçe Örneği İndir. Aile İçi Şiddet ve 4320 Sayılı Kanun Ailenin korunmasına dair dilekçe örneğini indirip eksiksiz olarak doldurduktan sonra ilgili makama teslim etmeniz gerekmektedir. Şiddete maruz kalan aile bireyleri için koruma kararları resen talep edilebilir. Ayrıca şiddet gören aile bireyi veya vekili tarafından da talep edilebilmektedir.

4320 S.lı Ailenin Korunmasına Dair Kanun MADDE 1

(Değişik madde: 26/04/2007-5636 S.K./1.mad)

Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re’sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir:

Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur.

Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan icraî işlemler harca tâbi değildir.

Yönetmelik: Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Kurum: Başbakanlık (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)
Kabul Tarihi: 01.03.2008
R.G. Tarihi: 01.03.2008
R.G. No: 26803

Tedbir kararının Cumhuriyet başsavcılığına iletilmesi ve yerine getirilmesi

MADDE 15 – (1) Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir. Bu karar Cumhuriyet Başsavcılıklarında tutulacak olan Koruma Kararı Defterine kaydedilir.

(2) Cumhuriyet Başsavcılığı kararın uygulanmasını Genel Kolluk Kuvvetleri marifeti ile izler. Tedbir kararı içeriğine göre tarafların bulunduğu yerin bağlı olduğu kolluk kuvvetine işlem yapılmak üzere ivedilikle gönderilir. Cumhuriyet Savcılığınca gerektiğinde koruma kararının başvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine olanak tanınır.

(3) Kolluğun izleme görevi, koruma kararının verildiği tarihte başlar. Kolluk kuvveti, koruma kararının içeriğine göre ilgililere bildirimde bulunur. Bu bildirim tutanak altına alınır ve karar süresince tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. Bu kontrol lehine koruma kararı verilen kişinin:

a) Bulunduğu konutun haftada bir kez ziyaret edilmesini,

b) Birinci derece yakınları ile iletişim kurulmasını,

c) Komşularının bilgisine başvurulmasını,

ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınmasını,

d) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılmasını,

içerir.

(4) Yukarıda belirtilen veya başka şekilde gerçekleştirilen kontrol işlemleri sonucunda kişinin, aleyhine verilen koruma kararına uymadığının tespit edilmesi halinde bu husus tutanağa bağlanır. Bu tutanağa istinaden genel kolluk kuvvetleri tarafından resen soruşturma yapılarak evrak en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir.

(5) Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar.

Tedbirlerin süresi ve yapılacak ihtarat

MADDE 14 – (1) Hâkim tarafından hükmedilecek tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez. Bu süre tedbir kararı verilebilecek yeni bir durumun meydana gelmesi hâlinde hâkim tarafından yeniden tedbir kararı verilmesine engel değildir.

(2) Verilen kararda, hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması hâlinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği konusunda şiddet uygulayan eşe veya diğer aile bireyine ihtarda bulunulur.

(3) Koruma kararlarının duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden, işin niteliği gereği en kısa sürede verilmesi esastır. Hâkim tarafından gerekli görülmesi durumunda taraflar dinlenebilir.

ÖRNEK DİLEKÇE-1

…….AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR İSTEYEN

ŞİKAYETÇİ EŞ :…….

VEKİLİ :…….

KARŞI TARAF

DAVALI EŞ :…….

KONU : 4320 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş ……. tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Aile Sıra No ve ….. Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../…. doğumlu ……. isimli çocukları bulunmaktadır.

Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi dövmektedir. Buna ilişkin doktor raporları ektedir.

Bu nedenlerle 4320 Sayılı Yasa uyarınca mahkemenizden davalı eş aleyhine tedbir kararı verilmesi için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 4320 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalı eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

ÖRNEK DİLEKÇE-2

…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Şiddet nedeni ile Ailenin korunması hakkında tedbir alınması talebi.

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde gayet mutlu şekilde devam etmiştir.

2-) Davalı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetmiş, bu zor durumu kaldıramamış alkolde teselli aramaktadır. Her gece içki içip, eve sarhoş gelmekte müvekkilime ve çocuklarına aldığı alkolün etkisiyle şiddet uygulamaktadır.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim ve çocukların hayatı çekilmez hale geldiğinden dolayı bu davayı açmak zorunluluğu doğdu.

HUKUKİ NEDENLER : 4320 S. K. m. 1 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının aile konutundan uzaklaştırılmasına, tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine, karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av .

ÖRNEK DİLEKÇE-3

……………..AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE.

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : 4320 sayılı Kanuna göre koruma kararı ve tedbir nafakası

AÇIKLAMALAR :
1- Davalı ile …/…/… tarihinde …………..’da evlendim. Bu evliliğimizden henüz .. Cocuğumuz vardır. Eşim pazarcılık yaparak geçimimizi temin etmektedir. Günlük kazanmakta günlük harcamaktadır. Ekonomik sıkıntılar ve alkol kullanma alış-kanlığı nedeni ile sık sık tartıştığım eşim bana son zamanlarda şiddet uygulamaya baş-ladı.
2- Şiddet uygulayan eşimin cezalandırılması için ……….. Cumhuriyet Başsavcılı-ğına suç duyurusunda bulundum. Ayrıca 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde koruma kararı verilmesi, bu karar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınma-sını ve koruma kararı süresince geçerli olmak üzere aylık …………. Türk Lirası ted-bir nafakasına karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve ilgili her türlü delil.
HUKUKİ NEDENLER : 4320 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda anılan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı yargılama yapılarak, koruma kararı verilmesi ve bu çerçevede gerekli olan tedbir-lerin alınmasına, koruma kararı süresince aylık ……….. Türk Lirası tedbir nafakası-nın davalı taraftan alınarak tarafıma ödenmesine karar verilmesi arz ve talep ederim. …/…/2012

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza.

Ailenin Korunması İçin Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Dilekçe Örneği.

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
SAYIN MAKAMI’NA

ŞİKAYETÇİ EŞ :…….

VEKİLİ :…………

KARŞI TARAF :……..

KONU : 4320 Sayılı Yasa Gereğince Gerekli Tedbirlerin Alınması

SUÇ TARİHİ :../../2013

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimiz ile karşı taraf şikayet olunan eş ……. tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Aile Sıra No ve ……. Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../…. doğumlu ……. isimli çocukları bulunmaktadır.

Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi ve çocuğunu dövmektedir. Buna ilişkin doktor raporları ektedir.

Bu nedenlerle 4320 Sayılı Yasa uyarınca Makamınızdan şikayet olunan eş aleyhine gerekli tedbirlerin alınması için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 4320 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU :Arz edilen nedenlerle gerekli yasal kovuşturma yapılarak 4320 SY uyarınca şikayet olunan eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../2013

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

1486 kez indirildi

YORUM YAZIN


*