Dilekçe Kuralları

Dilekçe Yazmanın Kuralları Nelerdir? , Dilekçe Nasıl Yazılır?, Dilekçe Nereye Verilir?, Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyiz.

Dilekçe Kuralları
Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa dilekçeye ona hitap edilerek başlanmalıdır.
Nesnel olunmalıdır.
Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
Yer ve tarih belirtilmelidir.
Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.
İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.
Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.
Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.
Dilekçe sahibi, adını ve açık adresini belirtmelidir.
Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “….durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim”; üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa “gereğini saygılarımla arz ederim”, yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz.
Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır; kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.
Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.
Adli Tatil ne zaman başlar? ne zaman biter?
Adli Tatil tarihlerinde hangi işlemler, yapılmaya devam eder? Hangi davalar görülür?

Adli tatil süresi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
MADDE 102- (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/33 md.) de açıklanmıştır.
(1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.
Adli tatilde görülecek dava ve işler
MADDE 103-
(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka ile soybağı, velayet ve vesayet davaları ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.