Dilekçe Örneği

Dilekçe Örneği

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi2 sene önce
Hemen İndir
7420 kez indirildi

Puanlama

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
(6 votes, average: 4,00 out of 5)

Dilekçe Örneği. Dilekçe Örneği İndir. Hazır ve Boş Olarak Dilekçeleri Sitemizden Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz. Eğer Sitemizde Olmayan Bir Dilekçe Varsa Aşağıdan Yorum Yaz Kısmından Bize Bildirin. 1 İş Günü İçerisinde Dilekçeniz Ücretsiz Olarak Yazılacaktır.

Örnek Dilekçeler

 • Aciz nedeniyle iflas talebi dilekçesi örneği
 • İflasta Alacak kaydı istemi – İflas masasına alacak kaydı
 • İflasta sıra cetveline itiraz dilekçesi örneği
 • İflasta 3. Şahsın istihkak iddiası
 • Borçların ödenmesi nedeniyle iflasın kaldırılması
 • Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği
 • Zilyetliğe karşı tecavüzün önlenmesi davası
 • Zamanaşımı nedeniyle taşınmazın tescilinin iptali davası
 • Zamanaşımı nedeniyle tapusuz taşınmazın tescili istemi
 • Zamanaşımı nedeniyle tapulu taşınmazın tescili istemi
 • Yurtdışınan çıkış yasağının kaldırılması istemi
 • Yönetim planında değişiklik yapılması sitemi
 • Yoksulluk nedeniyle adli yardım istemi
 • Yoksulluk Nafakası kaldırılması istemi
 • Yoksulluk Nafakasının indirilmesi stemi
 • Yoksulluk Nafakası verilmesi istemi
 • Yaş düzeltilmesi davası
 • Yargılamanın yenilenmesi istemi – ceza
 • Yargılamanın yenilenmesi istemi – İdari
 • Yabancı Mahkeme Kararının tenfizi istemi
 • Yabancı Mahkeme Kararının tanınması istemi
 • Vergi Davası – yürütmeyi durdurma istemli
 • Vergi dairesi uzlaşma
 • Vergi cezasının iptali davası
 • Veraset ilamının iptali istemi
 • Veraset ilamının düzeltilmesi istemi
 • Veraset ilamı
 • Velayetin kaldırılması davası
 • Velayetin kaldırılması davası
 • Veleyetin geri verilmesi davası
 • Velayetin değiştirilmesi davası
 • Vekalet sözleşmesi örneği
 • Vasiyetin iptali davası
 • Vasinin görevden alınması istemi
 • Vasilikten kaçınma hakkının kullanılması istemi
 • Vasi atanması istemi
 • Vasi atama kararının iptali istemi
 • Vakfın tescili istemi
 • Vakfın dağıtılmasına karar verilmesi istemi
 • Vakfın amacının değiştirilmesi davası
 • Ücret alacağı davası – kıdem ve ihbar tazminatı
 • Ücret alacağı davası – işçi alacakları
 • Uyarlama davası – kira bedelinin
 • Tutuklamaya karşı itiraz
 • Trafik kazası nedeniyle delil tespiti istemi
 • Trafik kazası nedeniyle tazminat davası
 • Tespit talebi – ziyan zarar için
 • Terk nedeniyle ihtar verilmesi istemi
 • Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi – Mirasçılar tarafından
 • Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi – Alacaklılar tarafından
 • Terekenin paylaşılması istemi
 • Tereke tespit istemi
 • Tenkis davası
 • Temyiz – ceza
 • Temyiz – İdare
 • Temyiz – Hukuk
 • Tedbir nafakasının kaldırılması istemi
 • Tedbir nafakası istemi
 • Tecavüzün önlenmesi ve haksız kazancın iadesi istemi
 • Tazminat davası – bina malikinin sorumluluğu
 • Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası
 • Taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
 • Taşınmaz zilyetliğina yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
 • Taşınmaz satışına izin verilmesi davası
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • Taşıma sözleşmesine dayanan alacağın tahsili davası
 • Taşıma sırasında meydana gelen zararın tespiti davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • Tarımda kendi adına çalışanın sigortalılığının tespiti davası
 • Tapuya tescil istemi
 • Tapu tesciline itiraz
 • Tapu memurundan tazminat istemi davası
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
 • Tapu iptali ve tescil davası
 • Tanımanın iptali istemi
 • Tam yargı davası
 • Taksirli iflas suç duyurusu
 • Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye istemi
 • Tahliye taahhüdünün korkutarak alınması nedeniyle iptali istemi
 • Tahliye davası – ihtiyaç nedeniyle
 • Tahliye Davası
 • Hakem seçimi istemi
 • Taahhüdü ihlal nedeniyle şikayet
 • Şikayetten vazgeçme
 • Şikayet – İcra işlemlerine karşı memur muamelesini şikayet
 • Süre tutum istemi – cezada
 • Sulh Sözleşmesi
 • Suç eşyasını satın alma suçuna ilişkin suç duyurusu
 • Soyadının değiştirilmesi davası
 • Sigortalılığın tespiti davası
 • Sıra cetvelinin düzeltilmesi istemi
 • Sıra cetveline itiraz davası
 • Sınav notunun iptali davası
 • Sendika genel seçimlerinin iptali davası
 • Sebepsiz zenginleşme bedelinin iadesi davası
 • Savunmanın genişletilmesine itiraz
 • Satış sözleşmesinin ve tapunun iptali davası
 • Paylı Mülkiyetin sona ermesi davası
 • Önalım davası
 • Ödeme emrine itiraz
 • Ortaklığın giderilmesi için yetki verilmesi istemi
 • Ortaklığın giderilmesi davası – kat mülkiyeti kurulmak suretiyle
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Ortak yere tecavüzün önlenmesi davası
 • Ortak yere ayrılan arsa payının iptali davası
 • Olumsuz Sicil işleminin iptali davası
 • Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemi
 • Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası
 • Nafakanın indirilmesi davası
 • Nafaka borcu için teminat verilmesi
 • Nafaka ilamını yerine getirmeme nedeniyle suç duyurusu
 • Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi
 • Müdahalenin önlenmesi (eski hale getirme davası)
 • Muvazaalı satışın iptali davası
 • Motorlu araç işletenden tazminat istemi davası
 • Mirasın reddinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası – Reddi miras davası
 • Mirası reddeden mirasçının alacaklılara karşı sorumlu tutulmasi davası
 • Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası
 • Miras sözleşmesinin iptali davası
 • Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Miras ortaklığına temsilci atanması istemi
 • Miras defterinin tutulması istemi
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği
 • Meraya haksız elatmanın önlenmesi davası
 • Menfi tespit davası
 • Marka ihlali nedeniyle tazminat istemi
 • Manevi tazminat davası
 • Maluliyetten sonra işe dönme talebinin reddi nedeniyle tazminat
 • Mala zarar verme nedeniyle suç duyurusu
 • Mal ortaklığında mirasın reddi izin verilmesi istemi
 • Mal beyanından sonra kazançta meydana gelen artışı bildirmeme şikayeti
 • Mal beyanında bulunmama şikayet
 • Limited şirket öz sermaye tespit istemi
 • Limited şirket ortaklığından çıkarılma
 • Limited şirketin feshi ve tasfiyesi
 • Küçüğün evlenmesine izin verilmesi
 • Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
 • Nişan hediyelerinin iadesi veya bedelinin tahsili davası
 • Nesebin düzeltilmesi davası
 • Müflisin mallarını vermeme suç duyurusu
 • Miras sebebiyle istihkak davası – tedbir istemli
 • Miras ortaklığının giderilmesi istemi – İzale-i Şuyu davası
 • Mala zarar verme şikayet
 • Mala zarar verme suç duyurusu
 • Mal rejiminin değiştirilmesi istemi
 • Kusurlu olarak şirketin iflasını istememek nedeniyle şuç duyurusu
 • Kusurlu eşin payının kaldırılması istemi
 • Kuruluşunda eksiklik bulunan derneğin feshi istemi
 • Kooperatif Üyeliğinin tespiti istemi
 • Kooperatif üyeliğnden çıkarılma kararının iptali istemi
 • Kooperati hisse devrinin iptali istemi
 • Kooperatif genel kurulu kararının iptali
 • Konut üzerinde mülkiyet hakkı tesisi istemi
 • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat dabası
 • Kişilik haklarına saldırıdan dolayı tedbir istemi
 • Kiralananın üçüncü bir kişiye kiralanması nedeniyle tahliye
 • Kiralananın kullanımından doğan masrafların tazmini
 • Kiralananın esaslı onarım ihtiyacı nedeniyle tahliyesi
 • Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye
 • Kiracının ölümü nedeniyle sözleşmenin feshi ile tahliye
 • Kira tespit davası dilekçesi örneği
 • Kira sözleşmesinin devamının çekilmez hale gelmesi nedeniyle tahliye istemi
 • Kira Sözleşmesi Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Tahliye ve Tazminat İstemi
 • Kira parasının ödenmemesi nedeniyle tahliye
 • Kira alacağı nedeniyle hapis hakkı
 • Kıymet Takdirine İtiraz dilekçesi örneği
 • Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye
 • Kat İrtifakı Kararına Uymama Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil
 • Karşılıksız çek suç duyurusu
 • Kamulaştırması elatma nedeniyle tazminat
 • Kamulaştırma kararının iptali istemi
 • Kamulaştırma bedelinin artırılması
 • Kamulaştırılan taşınmazın amaca aykırı kullanımı nedeniyle iadesi istemi
 • Kamu davasına müdahale istemi
 • Kambiyo senetlerinde borca itiraz
 • Kademeli Olarak Hizmet Tespiti İstemi
 • İtirazın kaldırılması istemi
 • İtirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi
 • İtirazın iptali davası dilekçesi örneği
 • İtirazın geçici Kaldırılması istemi
 • İşyeri Kapatma Kararına itiraz
 • İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi
 • İştirak Nafakasının Artırılması istemi
 • İştirak halinde mülkiyeti müşterek mülkiyete dönüştürme
 • İşe iade ve ücret alacağı istemi
 • İşçi alacağı davasında ıslah
 • İş kazası nedeniyle tazminat istemi
 • İş davasında süre tutum
 • İş davası dilekçesi örneği
 • İstirdat davası
 • İsmin düzeltilmesi davası
 • İrtifak hakkının bedelsiz terkini
 • İrtifak hakkının bedeli karşılığında terkini istemi
 • İpoteğin terkini
 • İpoteğin kaldırılması
 • İntifa Hakkının terkini
 • İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat istemi
 • İmzaya itiraz dilekçesi örneği
 • İhtiyati tedbir istemi
 • İhtiyati haciz istemi
 • İhbar tazminatı istemi
 • İdari yargı kararının yerine getirilmemesinden doğan tazminat davası
 • İdari para cezasına itiraz – işe giriş bildirgesi nedeniyle
 • Enerji piyasası Kurulunun verdiği idari para cezasına itiraz
 • İdari para cezasına itiraz
 • İdare mahkemesi kararını uygulamayan yönetici hakkında suç duyurusu
 • İdare Mahkemesinde görülen davaya katılma talebi
 • Islah dilekçesi örneği
 • Hükmün açıklanması istemi örnek dilekçe
 • Hizmet tespiti davası örnek dilekçesi
 • Hileli tasarrufların iptali istemi
 • Hayvanın verdiği zararın tazmini istemi
 • Haksız tutuklama nedeniyle tazminat
 • Haksız rekabetin önlenmesi istemi örnek
 • Haksız işten çıkarma nedeniyle tazminat istemi örnek
 • Haklı nedenle iş akdinin feshine itiraz ve kıdem tazminatı istemi dilekçe örneği
 • Haklı iki ihtara dayanılarak kiracının tahliyesi istemi dilekçe örneği
 • Hakaret Suç duyurusu
 • Görevi kötüye kullanma suç duyurusu
 • Geçit hakkı istemi
 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayanan Cebri Tescil Kararı Verilmesi İstemi
 • Gaiplik nedeniyle evliliğin feshine karar verilmesi
 • Gaiplik kararı verilmesi
 • Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi
 • Fuzuli işgal nedeniyle tahliye
 • Fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil istemi
 • Fuhuş Halinde Şuç Ustü yakalama
 • Ferağa icbar istemi
 • Fazla çalışma ücretinin ödenmesi
 • Fahiş cezai Şarın indirilmesi istemi
 • Evrakta Sahtecilik suç duyurusu
 • Evlilik dışı çocuğun velayetinin babaya verilmesi istemi
 • Evliliğin korkutma nedeniyle iptali istemi
 • Evlenmeye izin verimesi
 • Evlatlık ilişkisinin kaldırılması
 • Evlat Edinmeye izin verilmesi
 • Eşin Tek Başına Evlat edinmeye izin verilmesi talebi
 • Eski Hale Getirme İstemi
 • Elatmanın Önlenmesi
 • Ecrimisil Davası dilekçesi örneği
 • Dolandırıcılık Suç Duyusuru
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Derneğin Kendiliğinden Sona erdiğinin Tespiti
 • Derneğin Feshi
 • Derdestlik itirazı
 • Delil Tespiti istemi
 • Davanın Yenilenmesi
 • Davanın İhbarı dilekçesi örneği
 • Davanın Ayrılması
 • Davaların Birleştirilmesi
 • Davadan Feragat
 • Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi
 • Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Çocuk İçin Nafaka
 • Çeklere Ödeme Yasağı Konulması
 • Cinsiyetin Değiştirilmesi
 • Boşanma – Maddi Manevi Tazminat istemli
 • Boşanma – Terk Sebebiyle
 • Boşanma – Şuç İşleme Nedeniyle
 • Boşanma – Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
 • Boşanma – Hayata Kast – Pek Fena Muamele
 • Borçtan Kutulma Davası
 • Borçlunun İflasına Karar Verilmesi istemi
 • Borca İtiraz dilekçesi
 • Borca Gecikmiş İtiraz
 • Bono İptali
 • Bekleme Süresinin Kısaltılması – İddet Müddetinin Kısaltılması
 • Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi
 • Babalık Davası dilekçesi örneği
 • Babalığın Tespiti İstemi – Nafaka İstemli
 • Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma
 • Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması
 • Ayrılık Kararı Verilmesi
 • Arsa Payı İle Kat İrtifakının Devri
 • Abonelik sözleşmesi nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet dilekçesi
7420 kez indirildi

Dilekçe Örneği Hakkında Yorumlar

Yorum Yaz

 1. Gökhann dedi ki:

  Haksız işten çıkarma nedeniyle tazminat istemi örnek

 2. mustafa güçlü dedi ki:

  Sicil temizleme

 3. ışıl dedi ki:

  İyi günler,
  Personelimizin görevini sonlandırmak istiyoruz ihbar süresini kullanacaktır. Tarafımızca ihbar süresinin başladığına dair nasıl bir yasal yazı ile bildirmemiz gerekli?
  İyi Çalışmalar

 4. Mehmet cesim dedi ki:

  Savunmanın genisletilmesine itiraz

 5. Mehmet cesim dedi ki:

  İddianın genisletilmesine itiraz

 6. kıymet taktirine itiraz dedi ki:

  kıymet taktirine itiraz dilekcesi

 7. kıymet taktirine itiraz dedi ki:

  kıymet taktirine itiraz dilekcsi

 8. kıymet taktirine itiraz dedi ki:

  kıymet takrine nasıl bır itiraz dilekçesi yazabilirm

 9. HASAN DEMİR dedi ki:

  Sınav notunun iptali davası

 10. hediye dedi ki:

  merhaba serbest bölge dahilde işlem rejimi iptal dilekçesi nasıl yazılır lütfen yardımcı olun

  • Dilekçeci dedi ki:

   Tebliği göre Herhangi bir Dilekçe Yazabilirsiniz. gönderilecek makamın başlığını yazıp alt tarafa acıklayıcı bir konu yazıp adsoyad imza şeklinde gönderin

 11. bilal dündar dedi ki:

  merhaba – hasta kayıt elemanı kursunda önek dilekçe ödevi aldık. örnek bir dilekçe arz ederim.

 12. MURAD YILDIRIM dedi ki:

  BOŞANMA DAVAM VARDI, DAVAYI AÇAN KARŞI TARAF; TOPLAM 150.000 (yüzellibin) TL MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİŞTİ. MAHKEME, BOŞANMAYA, TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERMİŞTİ. TEMYİZE GİDEN DAVACI LEHİNE, (eşit kusurlu olmamıza rağmen, benim bir darp olayımdan dolayı almış olduğum 3aylık ceza sebebiyle, daha fazla kusurlu bulunan ben aleyhime) TAZMİNAT YÖNÜNDEN YAPILAN YENİ YARGILAMADA, 4.000MADDİ+4.000MANEVİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 8.000tl TAZMİNATA MAHKUM OLDUM. DAVACI OLAN ESKİ EŞİM, ŞUANDA GAYRİMEŞRU OLARAK BİRİYLE İRTİBATTA, AYNI EVDE. BUNU FACEBOOK ta YAYINLADIĞI FOTOĞRAFLARINI MAHKEMEYE SUNDUM.
  SONUÇ OLARAK;
  VERİLEN BU TOPLAM 8.000 TL.lik RAKAMA İTİRAZ VE BU GAYRİMEŞRU İLİŞKİ KARŞILIĞINDA NE YAPABİLİRİM KONUSUNDA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ RİCA EDİYORUM. 17.NİSAN.2014 SON GÜNÜM.
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.

  MURAD YILDIRIM 05xxxxxx

  • Dilekçeci dedi ki:

   İtiraz Dilekçesini Vermişsiniz Sonuç Olarak – Eş Konusu Zaten boşanmışsınız Bunla alakalı Bir Dava Açamazsınız.

 13. cemal dedi ki:

  Tazminat davasında ıslah dilekçesi

 14. Ahmet Kara dedi ki:

  Belediye’ye engelli olarak çalışmak için personel alımına ilişkin dilekçe yazmamı istediler, iş başvurusu dilekçesi . Raporumda masa başı işlerde çalışabilir durumu var . Acil olarak gerekli bu dilekçe veya örneği saygılar teşekkür ederim

 15. Engin dedi ki:

  Velayetin degistirilmesi için dilekçe

 16. Mustafa dedi ki:

  Vakfın tescili istemi dilekçe örneğini gönderirseniz sevinirim.

 17. talha dedi ki:

  vasiliğin sona ermesi dilekçesi istirham ediyorum

 18. Gençağa dedi ki:

  Merhaba

  Devlet Su İşlerine verilmek üzere dere ıslahı hakkında örnek dilekçe konusunda yardımcı olabilirmisiniz.Teşekkür ederim

 19. MUSTAFA ÖZTÜRK dedi ki:

  OĞLUMUN NİŞANLISININ TELEFONU ARIZALI İDİ, BEN KENDİ ADIMA BİR CEP TELEFONU ALDIM (FATURASI BENİM ADIMA) DAHA KENDİ SİM KARTIMI TAKMADIM, YENİ MİKRO SİM KART ALMAM GEREKİYORDU, TELEFONUMU OĞLUMUN NİŞANLISINA GEÇİCİ SÜRE KULLANMAK AMACI İLE VERDİM, BİR SÜRE KULLANDIKTAN SONRA NIŞAN BOZULDU (NİŞANI KIZ TARAFI GEÇERLİ BİR NEDEN GÖSTERMEDEN ATTI) TAKILAN BİLEZİKLERİ İADE ETTİLER FAKAT BENİM KULANMAK AMACI İLE VERDİĞİM TELEFONU İADE ETMEDİLER, BU TELEFONU GERİ ALMA KONUSUNDA NEREYE NASIL DİLEKÇE VERECEĞİM BU KONUDA ÖRENEK DİLEKÇE YAZARSANIZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR.

 20. dinçer dedi ki:

  ■Ecrimisil Davası dilekçesi örneği
  TEŞEKKÜRLER…

 21. coşkun ceşen dedi ki:

  4207 syl kanunun 5/2.fık gereği tarafıma idari yaptırım olarak para cezası gedi,cezanın dayanağını teşkil eden ve tarafımca imzalanan tutanakta zemin kat iş yerimin girişinde kullandığım ve soğuk hava sebebiyle kapı önüne çıkarmadığım çiçeklerin saksılardaki kül tespiti ve iş yerimin çöp kutusundaki izmarit tesbitine ilişkindir(kabahatler kan.40.md si zaten izmaritlerin sokağa atılarak çevrenin kirletilmesine yaptımım öngörür)dolayısıyla izmaritlerin iş yerimin çöp kutusunda bulunması pek tabidir… bu konuda sulh ceza mhk.ne yürütmeyi durdurma istemli bir itirazda bulunmak istiyorum

 22. coşkun ceşen dedi ki:

  Dilekçe hususunda bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar

 23. Memduh ünlü dedi ki:

  Sayın çoşkun bey,
  iyi günler dilerim

  Ben 30 daireli apartman denetçisiyim,Yasaya uymayan toplantı ilanının durdurulması için hakimden ihtiyati tedbir kararı talebinde bulunacağım.
  bir müracaat örneği rica ediyorum
  saygılarımla

 24. Ali ALGIN dedi ki:

  idare mahkemesinin vermiş oldugu davanın incelenmeksizin reddine ilişkin kararına karşı Ankara Bolge idare Mahkemesine dava acacağım hangi gerekçeleri yazmalıyım. Mahkeme sebeb olarakda 672 sayılı olaganüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun hükmünde kararnamenin ‘ Kamu personellerine ilişkin tedbirler ‘ başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kamu görevinden hiç bir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu nedenle anılan KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacı hakkında davalı idarece tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır. demiş

 25. çelebi dedi ki:

  kira uyarlama temyiz dilekçesi örneği

 26. NURETTİN dedi ki:

  YAPI KREDİ HARCAMA İTİRAZ DİLEKÇESİ…

  KREDİ KARTIMDAN BİLGİM DIŞINDA FATURA ÖDENMİŞTİR..

 27. [email protected] dedi ki:

  mahalle muhtarıyım mahallem içerisinde imarda bir dere görülmekte. dsi,ye dere ıslah çalışması yapılması için müracat dilekçesine ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim. teşekkür ederim. [email protected]

YORUM YAZIN


*