UZLAŞTIRMA KAVRAMI

UZLAŞTIRMA NEDİR ?

Suçtan mağdur olun, zarar gören ile suçun faili (işleyeninin) Kanunda ve yönetmelikle belirtilen koşulları sağlayan tarafsız uzlaştırmacı aracılığıyla tarafların birbiriyle anlaşmaları amacıyla, taraflar ve uzlaştırmacı arasında yürütülen  surecine denir.

UZLAŞMA NEDİR ?

Suçu işleyen fail tarafı ile suçtan zarar gören mağdur tarafın,  suçun işlenmesi nedeniyle meydana gelen zararın/uyuşmazlığın suçu işleyenin Mahkemelerce ceza verilmesi haricinde alternatif yolla çözüme kavuşmasıdır. 

UZLAŞTIRMACI KİMDİR

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253, 254 ve 255. maddeleri gereğince  suçtan zarar gören ile suçun faili arasında uzlaştırma sürecini yürütmek için daha önce gerekli şartları sağlamış, Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirilen bağımsız ve tarafsız üçünçü kişidir. 

UZLAŞTIRMACI NASIL OLURUM ?

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255 inci maddelerinde gereğince uzlaştırmacı olabilme, atanma ve sicile kayıt olma şartları aşağıda  liste halinde verilmiştir.

 • UZLAŞTIRMA SERTİFİKASI ALMAK
  • Uzlaştırma Sertifikası Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında bakanlıktan izin alan bünyesinde Hukuk Fakültesi olan üniversiteler tarafından vermektedir. Sertifika almak amacıyla üniversiteye  başvurabilmeniz için en az lisans mezunu veye mezun olma yeterliliğiniz olması gerekmektedir. Mezun olduğunuz veya olma yeterliliğiniz olan bölümün aşağıda saydığımız şartları taşıması gerekmektedir.
   • Hukuk Fakültesinden mezun olmanız 
   • Yeterince Hukuk dersi veren bölümlerin mezun olmanız gerekmektedir.  burada kastedilen ” hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,”  kast edilmektedir.(Genel olarak mezun olduğunuz bölümde Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku(Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku derslerinden en az iki tanesini aldığınız taktirde kabul edilmektedir.)

otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere en az kırk sekiz saat eğitimin sonucunda başarılı bulunanlara üniversiteler tarafından sertifika verilir. 

 • UZLAŞTIRMACI SINAVANDA BAŞARILI OLMAK

Üniversteler tarafından verilen Uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanlar sicile kayıt olabilmeleri için yazılı sınava girerek  başarılı olmaları gerekmektedir. 

T.C. kimlik numarası ve uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge ve mezuniyet belgesi asılları veya onaylı suretleri elektronik ortamda Daire Başkanlığına müracaat edilir. 

 Sınav Bakanlık tarafından belirlenen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısına göre yapılır. Sınavın yapılacağı yer, tarih ile saati Daire Başkanlığınca belirlenir ve Genel Müdürlüğün iernet sayfasından yayımlanmak suretiyle
duyurulur. Sınav, uzlaştırmacı eğitimi sırasında verilen konuları kapsar

 • SİCİLE KAYIT
  •  (1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle yapılır.
  • (2) İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;
   • a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
   • b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne ilişkin belgenin onaylı örneği,
   • c) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
   • ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,
   • d) Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı örneği, eklenir.
  • (3) Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;
   • a) Türk vatandaşı olmak,
   • b) Tam ehliyetli olmak,
   • c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
   • ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya
    polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
   • d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
   • e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
   • f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,
   • g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak,
    gerekir.

Sicile kayıttan sonra uzlaştırmacı olarak dosya  almanızda bir engel haliniz yoktur ancak  sicile kayıt olan kişinin  fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunmaması gerekmektedir. .

Sıkça Sorulan Sorular ?

Uzlaştırmacı Eğtimine Devam Zorunlu mudur ?

Haklı bir mazeretiniz bulunmadığı sürece uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılmak zorunludur.  Kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara  en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verirler.

Uzlaştırmacının Aldığı Ücret Nedir ?

Uzlaştırmacının aldığı ücret Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından her yıl hazırlanan bir tarife ile belirlenir.  Aşağıdaki linkleri tıklayarak uzlaştırmacı tarifelerine ulaşabilirsiniz. 

2020 Yılı Uzlaştırmacı Tarifesi

2019 Yılı  Uzlaştırmacı Tarifesi

Uzlaştırmacı Raporu Ne Kadar Zamanda Teslim Etmelidir ?

Uzlaştırmacı raporu dosyayı aldıktan sonra 30 gün içinde teslim etmelidir. Ancak yazılı dilekçe ile başvurarak ilgili savcıdan 20 gün ek süre alabilir. Bu süre en fazla birkez daha uzatılabilir. Böylece uzlaştırmacı kendisine teslim edilen dosyayı en fazla 70 (30+20+20) gün içinde teslim edebilir

Uzlaştırmacı Tarafından Çıkartılan Tebligat Süresinin hesaplanması 

ilgili savcılık tarafından uzlaştırmacıya teslim edilen dosyalarda kimi zaman uzlaştırmacı tarafından tarafa ulaşmak için tebligat usulüne de gidilmektedir. 

Uzlaştırmacı tarafından tebligat usulüne gidildiğinde usulüne uygun çıkartılan tebligat evrakı tarafa tebliğ edilmesine rağmen taraf 3 gün içerisinde uzlaştırmacı ile irtibata geçmezse teklifi red etmiş sayılır.  Tebligat yapıldıktan sonra belirlenen süre 3 gün gibi kısa bir süre olması nedeniyle genelikle sıkıntı çıkmamasına rağmen,  belirlenen bu 3 günün ne zaman başlayıp bittiğini bilmek önemlidir. Keza bu sürelerin yanlış hesaplanması taraflar için hak kaybına neden olabilmektedir. Peki ama  Mahkemelerde ve savcılıklarda yapılan tebligatların süre  nasıl hesaplanır.

Tebligatın Pazartesi yapıldığını varsayalım, kanun yoluna başvurma süreside 3 gün olarak düşünelim, 

Son günün mesai gününe denk gelmesi hali 

  • Tebliğen Pazartesi yapıldığını düşünelim Tebliğ günü süreden sayılmaz ve ertesi gün yani salı günü 1.gün olarak sayılır. 
  • Son gün Perşembe yani 3. gün  olur. Tarafın süresi Cuma günü biter, perşembe günü de işlem yapma hakkı vardır. 
  • Aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. 

Son gün tatile denk gelirse,

  • Tebligatın son günü eğer resmi tatile gelirse, izleyen ilk iş günü sayılmaz ve sonraki gün süre bitmiş sayılır. 
  • Burada dikkat edilmesi gereken husus şu son gün mesala 3 günlük bayramın ilk gününe de denk gelmesi durumunda, yine ilk iş gününü saymıyoruz ve sonraki ilk işgünü süreyi bitiriyoruz.  
  • Aşağıda tabloda 3 ve 4 nolu satırdaki örnekler gibi 
PAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMACUMARTESİPAZAR
1.DurumTebliğ Edildiği Gün1.Gün2. Gün3. GünSÜRE BİTTİ
2.DurumTebliğ Edildiği Gün1.Gün2. Gün3.GünSÜRE BİTTİ
3.DurumTebliğ Edildiği Gün1. Gün2.Gün3. Gün (tatil sayılmıyor
SON GÜNSÜRE BİTTİ
4.DurumTebliğ Edildiği Ün1.Gün2.Gün (Tatil)3.Gün (Tatil)
SON GÜNSÜRE BİTTİ
Örnek tablo
PAZARTESİSALI ÇARŞAMBAPERŞEMBECUMACUMARTESİPAZAR
TEBLİĞ1 Gün2.Gün3. Gün (Tatil
Bayramın 1. Günü
Son gün yine tatile geldi
Bayramın 2 Günü (Tatil)Bayramın 3. Günü (Tatil)SON GÜNSÜRE BİTTİ
Son günün hafta tatili ve sonrasında 3 günlük tatile denk gelme durumu,
 • Dilekçe İndirme 
 • Site İçi Arama
 • Tavsiyeler 
 • Uyarı
   🙂  | Sitemizde paylaşılan tüm dilekçeler herhangi bir reklam veya üyelik gerektirmeden içerik devamında paylaştığımız linklerle veya butonlar vasıtasıyla pratik bir biçimde word formatında rahatlıkla indirebilirsiniz
😮    | Merak ettiğiniz bir konu veya dilekçeyi site içi arama motoru “ekranın sağ üst kısmında bulunan “Konu veya Dilekçe Ara” kısmında sorgulama yaparak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız bilgiler veya sitemizde yayımlanmasını istediğiniz içerikler için bizimle irtibata geçiniz
   🙂  | Sitemizde yayımlanan dilekçeler örnek vasfındadır. Çekişmeli hukuki konularda, her olay kendi içerisinde farklılıklar barındırdığından www.dilekceindir.com bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye eder. Kar amacı gütmeyen sitemizin daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen içeriklerimizi paylaşın ve sitemizi tavsiye ediniz.
🙁 | Sitemizde yayımlanan  içerikler  www.dilekceindir.com tarafından üretilmiştir.  Sitemizden izin alınmaksızın başka bir site vasıtasıyla paylaşılması veya yayılması yasaktır.

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Tasarruf tedbirlerine uymamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-c maddesi gereğince kamu görevlisi ‘kurumları tarafından uygulanmasına karar verilen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir