Memur Disiplin Cezaları

memur-disiplin-cezasi-ve-ornek-dilekceler
Devletin daimi ve sürekli işlerini yürütmek amacıyla aylıklı olarak görevlendirilen  Memurlar kamu hizmetlerini yürütürken kanunlara, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ve yöntemlkilerine uygun davranmaları gerekmektedir. Devlet memurları kendilerinden beklenen görev ve ödevlerinin dışında davranmaları halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 125 ve devamı maddeleri gereğince disiplin cezaları ile cezalandırılabilirler. Aşağıda da belirtmemize rağmen durumun önemine binaen burada da belirtmeliyiz ki, devlet memurlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez, memur disiplin cezasını tekerrür ettirmesi halinde verilen disiplin cezası bir ağırı uygulanır, ayrıca aynı düzeyde disiplin cezasını gerektirir fiili işleyen 3. kez işleyen devlet memuruna bir ağır ceza verilir. Memurun önceki çalışmaları olumlu olan , başarı ve ödel belgesi alan memurlara uygulanacak disiplin cezası bir hafif ceza uygulanır. Memurun hakkında verilen disiplin cezasına itiraz hakkı vardır. Ayrıca kesinleşen disiplin cezalarının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıya dava açabilir.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirlerince verilmektedir, kademe ilerlemesinin durdurulması, kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilmektedir, ayrıca

 Memurluktan çıkarma  amirin  bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilmektedir.

Yazımızın devamında memura verilen disiplin cezaları açıklanmış olup, ayrıca verilen disiplin cezalarına ilişkin örnek mahiyette itiraz dilekçelere paylaşılmıştır. Ayrıca sayfamızı takip ederek paylaşılan dilekçeleri bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz.

Uyarma

Kamu kurumunda çalışan memura görevi sırasında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle davranışlarında dikkatli olması şeklinde uyralmasıdır. Ancak bu uyarılma yazılı bir şekilde olmaktadır. Uyarma cezası verildiği tarih itibariyle uygulanır.

Memuru Uyarma Gerekçeleri Nelerdir ?

 • Amir tarafından verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
 • Amirinden izin almadan, görev yerini terk etmek veya Özürsüz veya izinsiz mesaiye geç gelmek 
 • Kurumu tarafından belirlenen tedbirlere  uygun davranmamak
 • Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
 • Memura yakışmayan hareketlerde bulunmak, memura yakışmayan tutumlarda bulunmak 
 • Yaptığı işe karşı alakasız kalmak, iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
 •  Kılık ve kıyafet hükümlerine uygun olmayan tarzda giyinmek  (Kılık kıyafet yönetmeli https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.85105.pdf
 •  Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı hareketlerde  bulunmak

Uyarma Cezası Zamanaşımı

 • Soruşturma Açma Zamanaşımı:Uyarma cezasını gerektirir fiileri işleyen memurlara, işledikleri fiil nedeniyle disiplin soruşturması fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturması açılması gerekir. Bu sürenin geçerilmesi halinde disiplin soruşturması zamanaşımına uğrar
 • Ceza Verme Zamanaşımı::Uyarma cezasını gerektirir fiili işleyen memura, fiili işlediği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmez ise disiplin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

Disiplin Soruşturmasında  Savunma  Süresi Nedir ?

Devlet memurlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.  Bu nedenle uyarma cezası gerektiren hallerde, disiplin soruşturmasını yürüten disiplin amirince veya kurulca  memura 7 günden az olmamak şartıyla belirlenen süre içerisinde savunmasını vermesi istenir.  Memur belirlenen bu süre içinde savunmasını yapmaz ise savunma vermekten vazgeçmiş sayılır. 

Memurun gerçekleştirdiği eylem nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması ile kovuşturması birbirine engel teşkil etmez. Kovuşturma sonucunda memur beraat alsa bile yürütülen disiplin soruşturması neticesinde ceza alabilir, yada tam tersi durum söz konusudur. 

Karar Süresi

Disiplin amirleri Uyarma cezasını gerektirir fiile ilişkin yürütülmekte olan soruşturma tamamlandığı gündenden itibaren 15 gün içinde fiil hakkında karar vermek zorundadırlar. 

İtiraz

Disiplin amiri tarafından memur hakkında verilen uyarma cezasına karşı disiplin kuruluna, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu süre içerisinde memur itiraz etmez ise ceza kesinleşir. 
Disiplin kurulu  karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın haklı görülürse  disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

İdare Mahkemesine İtiraz

Disiplin kurulu veya disiplin amirleri tarafından verilen disiplin czealarına karşı usulüne uygun itiraz edilebilir, yapılan itiraz ile talep red edilirise karar kesinleşmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar ilgili memura tebliğ edilir. Memur kararın kendine tebliğden itibaren 60 gün içerisinde İdari Yargı yoluna gitme hakkını kullanabilir. 

Sitemiz tarafından PDF formatında paylaşılan dilekçeleri word pormatında bilgisayarınıza indirip üzerinde değişiklik yaparak kullanmak için indirme sayfamızı ziyaret ediniz. 

Disiplin Cezasının Silinmesi

Memurun aldığı disiplin cezası memurun özlük dosyasına işlenmektedir. Uyarma cezası alan memurlar hükümden itibaren  5 yıl sonra özlük dosyasından silinme şartları oluşur. Memur usulüne uygun bir dilekçe vererek özlük dosyasından verilen cezasının isilnemesini talep edebilir. 

Kınama

Memurun kamu görevini yerine getirirken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B’de belirtilen maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle, kusurlu olan hareket ve davranışlarının yazıl olarak kendisine bildirilmesidir. Kınama cezası verildiği tarih itibariyle uygulanır.  

Memuru Kınama Nedenleri Nelerdir

 •  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılması sırasında kusurlu davranmak,  Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak, Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
 • Aile fertlerinin (Eş ve vesayeti altındaki çocukların)  kazanç getiren sürekli faaliyetlerini kurumuna bildirmemek,
 • Kamu görevini yerine getirirken amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
 • Kamu görevi dışında  memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
 • Devlete ait  araç, gereç ve benzeri eşyayı kendi özel işlerinde kullanma,
 • Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kayıpetmek,
 • İş arkadaşlarına, personeline ve iş sahiplerine kötü davranmak,
 • Mesai arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
 • Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya butür işaret, yazı, resim vb. şekiller cizmek, yapmak,
 • Kendisine Verilen emirlere itiraz etmek,
 • Borçlarını ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
 • Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
 • Yetkisi olmadığı basın yayın kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Kınama Cezası Zamanaşımı

 • Soruşturma Açma Zamanaşımı:Kınama cezasını gerektirir fiileri işleyen memurlara, işledikleri fiil nedeniyle disiplin soruşturması gerektirir fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturması açılması gerekir. Bu sürenin geçerilmesi halinde disiplin soruşturması zamanaşımına uğrar
 • Ceza Verme Zamanaşımı::Kınama cezasını gerektirir fiili işleyen memura, fiili işlediği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmez ise disiplin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

Disiplin Soruşturmasında  Savunma  Süresi Nedir ?

Devlet memurlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.  Bu nedenle uyarma cezası gerektiren hallerde, disiplin soruşturmasını yürüten disiplin amirince veya kurulca  memura 7 günden az olmamak şartıyla belirlenen süre içerisinde savunmasını vermesi istenir.  Memur belirlenen bu süre içinde savunmasını yapmaz ise savunma vermekten vazgeçmiş sayılır. 

Memurun gerçekleştirdiği eylem nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması ile kovuşturması birbirine engel teşkil etmez. Kovuşturma sonucunda memur beraat alsa bile yürütülen disiplin soruşturması neticesinde ceza alabilir, yada tam tersi durum söz konusudur. 

Karar Süresi

Disiplin amirleri kınama cezasını gerektirir fiile ilişkin yürütülmekte olan soruşturma tamamlandığı gündenden itibaren 15 gün içinde fiil hakkında karar vermek zorundadırlar. 

İtiraz

Disiplin amiri tarafından memur hakkında verilen kınama cezasına karşı disiplin kuruluna, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu süre içerisinde memur itiraz etmez ise ceza kesinleşir. 
Disiplin kurulu  karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın haklı görülürse  disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir

İdare Mahkemesine İtiraz

Disiplin kurulu veya disiplin amirleri tarafından verilen disiplin czealarına karşı usulüne uygun itiraz edilebilir, yapılan itiraz ile talep red edilirise karar kesinleşmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar ilgili memura tebliğ edilir. Memur kararın kendine tebliğden itibaren 60 gün içerisinde İdari Yargı yoluna gitme hakkını kullanabilir. 

Disiplin Cezasının Silinmesi 

Memurların işledikleri disiplin cezaları özlük dosyalına işlenmektedir.  Memur hakkında verilen kınama cezası verildikten 10 sene sonra  silinme şartları oluşur. Memur usulüne uygun dilekçe ile başvurarak disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini talep edebilir. 

Aylıktan Kesme

Kamu hizmetini yerine getiren memurun 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 125/c maddesinde sayılan fiil ve halleri ihlal ettiği gerekçesiyle  brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti  yapılmasıdır,  disiplin cezası verildiği tarihin takip eden ayı uygulanır 

Aylıktan kesme cezası alan memurlar 5 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar

Aylıktan Kesme Nedenleri Nelerdir

 • Kendisine verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları kasıtlı olarak yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve
  gereçleri  kasıtlı olarak korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
 • Herhangi bir özürü olmamasına rağmen bir veya iki gün görevine gel
 • Menfaat sağlamak amacıyla Kamuya ait  ait resmi belge, araç, kullanmak
 • Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
 • İcra ettiği kamu görevi sırasında amirine sözlü olarak saygısızlıkta bulunmak, 
 • Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
 •  Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Aylıktan Kesme Zamanaşımı

 • Soruşturma Açma Zamanaşımı:Aylıktan Kesme cezasını gerektirir fiileri işleyen memurlara, işledikleri fiil nedeniyle disiplin soruşturması gerektirir fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturması açılması gerekir. Bu sürenin geçerilmesi halinde disiplin soruşturması zamanaşımına uğrar
 • Ceza Verme Zamanaşımı::Aylıktan Kesme cezasını gerektirir fiili işleyen memura, fiili işlediği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmez ise disiplin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

Disiplin Soruşturmasında  Savunma  Süresi Nedir ?

Devlet memurlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.  Bu nedenle uyarma cezası gerektiren hallerde, disiplin soruşturmasını yürüten disiplin amirince veya kurulca  memura 7 günden az olmamak şartıyla belirlenen süre içerisinde savunmasını vermesi istenir.  Memur belirlenen bu süre içinde savunmasını yapmaz ise savunma vermekten vazgeçmiş sayılır. 

Memurun gerçekleştirdiği eylem nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması ile kovuşturması birbirine engel teşkil etmez. Kovuşturma sonucunda memur beraat alsa bile yürütülen disiplin soruşturması neticesinde ceza alabilir, yada tam tersi durum söz konusudur. 

Karar

Disiplin amirleri Aylıktan Kesme cezasını gerektirir fiile ilişkin yürütülmekte olan soruşturma tamamlandığı gündenden itibaren 15 gün içinde fiil hakkında karar vermek zorundadırlar. 

İtiraz

Disiplin amiri tarafından memur hakkında verilen aylıktan kesme cezasına karşı disiplin kuruluna, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu süre içerisinde memur itiraz etmez ise ceza kesinleşir. 
Disiplin kurulu  karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın haklı görülürse  disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir

İdare Mahkemesine İtiraz

Disiplin kurulu veya disiplin amirleri tarafından verilen disiplin czealarına karşı usulüne uygun itiraz edilebilir, yapılan itiraz ile talep red edilirise karar kesinleşmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar ilgili memura tebliğ edilir. Memur kararın kendine tebliğden itibaren 60 gün içerisinde İdari Yargı yoluna gitme hakkını kullanabilir. 

Disiplin Cezasının Silinmesi

Memurların işledikleri disiplin cezaları özlük dosyalına işlenmektedir. Memur aylıktan kesme cezasını aldıktan  10 sene sonra usulüne uygun dilekçe ile özlük dosyasındaki cezanın silinmesini isteyebilir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar  10 yıl boyunca
daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamamaktadırlar.

Kademe İlerlemesinin Durdurulmasını gerektirir Haller

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak

Kademe İlerlemesinin Durdurulmasında Zamanaşımı

 • Soruşturma Açma Zamanaşımı:Kademe İlerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir fiileri işleyen memurlara, işledikleri fiil nedeniyle disiplin soruşturması gerektirir fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturması açılması gerekir. Bu sürenin geçerilmesi halinde disiplin soruşturması zamanaşımına uğrar
 • Ceza Verme Zamanaşımı::Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını gerektirir fiili işleyen memura, fiili işlediği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmez ise disiplin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

Disiplin Soruşturmasında  Savunma  Süresi Nedir ?

Devlet memurlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.  Bu nedenle uyarma cezası gerektiren hallerde, disiplin soruşturmasını yürüten disiplin amirince veya kurulca  memura 7 günden az olmamak şartıyla belirlenen süre içerisinde savunmasını vermesi istenir.  Memur belirlenen bu süre içinde savunmasını yapmaz ise savunma vermekten vazgeçmiş sayılır. 

Memurun gerçekleştirdiği eylem nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması ile kovuşturması birbirine engel teşkil etmez. Kovuşturma sonucunda memur beraat alsa bile yürütülen disiplin soruşturması neticesinde ceza alabilir, yada tam tersi durum söz konusudur. 

Karar

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir durumlarda soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilmesi gerekir.  Disiplin kurulu, dosyayı teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir

İtiraz

Disiplin kurulu tarafından memur hakkında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu süre içerisinde memur itiraz etmez ise ceza kesinleşir. 
Disiplin kurulu  karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın haklı görülürse  disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir

İdare Mahkemesine İtiraz

Disiplin kurulu veya disiplin amirleri tarafından verilen disiplin czealarına karşı usulüne uygun itiraz edilebilir, yapılan itiraz ile talep red edilirise karar kesinleşmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar ilgili memura tebliğ edilir. Memur kararın kendine tebliğden itibaren 60 gün içerisinde İdari Yargı yoluna gitme hakkını kullanabilir. 

Disiplin Cezasının Silinmesi

Memurların işledikleri disiplin cezaları özlük dosyalına işlenmektedir. Memur kademe ilerleme cezasını aldığı  tarihten itibaren 10  yıl sonra cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.  Memurun disiplin cezası  disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra uygulanır. 

Devlet Memurluğundan Çıkartılma

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 maddesinde sıralanan disiplin cezalarının en son ve en ağırıdır. 657 S.Y. 125/E maddesindeki fiileri işlediği iddiasıyla başlatılan disiplin soruşturması sonucunda fiili işlediği anlaşılan devlet memuru Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere görevlerine son verilir. .

Devlet Memurluğundan Çıkartılma Gerekçeleri Nelerdir ?

 • İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozma eylemi,
 • Boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunma,
 • Yasaklanmış her türlü yayını, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
 • Siyasi partiye girmek,
 • Özürsüz olarak bir yılda toplam yirmi (20) gün göreve gelmemek,
 • Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
 • Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunma,
 • Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunma,
 • Yetki almadan gizli bilgileri açıklama,
 • Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizleme,
 • Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunma,
 •  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işleme,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını
  yapma

Memurluktan Çıkarmada Zamanaşımı

 • Soruşturma Açma Zamanaşımı:Devlet memurluğundan çıkartılma cezasını gerektirir fiileri işleyen memurlara, işledikleri fiil nedeniyle disiplin soruşturması gerektirir fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde disiplin soruşturması açılması gerekir. Bu sürenin geçerilmesi halinde disiplin soruşturması zamanaşımına uğrar
 • Ceza Verme Zamanaşımı:: Devlet memurluğundan çıkartılma cezasını gerektirir fiili işleyen memura, fiili işlediği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmez ise disiplin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

Disiplin Soruşturmasında  Savunma  Süresi Nedir ?

Devlet memurlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.  Bu nedenle uyarma cezası gerektiren hallerde, disiplin soruşturmasını yürüten disiplin amirince veya kurulca  memura 7 günden az olmamak şartıyla belirlenen süre içerisinde savunmasını vermesi istenir.  Memur belirlenen bu süre içinde savunmasını yapmaz ise savunma vermekten vazgeçmiş sayılır. 

Disiplin soruşturmasını gerektirir olaydan dolayı kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını veya kovuşturmayı geçiktirmez ve engel teşkil etmez. Yapılan yargılama neticesinde disiplin soruşturması yapılan memur beraat alsa dahi yürütülen disiplin soruşturması neticesinde ceza alabilir.

Karar

Devlet Memurluğundan  çıkarma cezası için disiplin yapılan soruşturma dosyası memurun bağlı bulunduğu yüksek disiplin kuruluna tevdi edildikten itibaren 6 (altı) ay içinde karara bağlanması gerekir. 

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan
Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

İdare Mahkemesine Dava Açma Hakkı

Devlet Memurları hakkında verilen  “Devlet Memurluğundan Çıkarma”  cezasına karşı itaraz yolu bulunmaması nedeniyle verilen kararın memura tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesi iptal davası açabilir.

Daha kaliteli hizmet verebilmemiz için lütfen yayınlanmasını istediğiniz dilekçe ve içerikleri bize bildiriniz, ayrıca  herhangi bir reklam kabul etmeyen ve kamusal yarar gözeten sitemizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için yazı içeriklerimize yorumlarını yapmanız bizleri daha iyi yerlere taşıyacaktır.


 • Dilekçe İndirme 

 • Site İçi Arama

 • Tavsiyeler 
 • Uyarı


   🙂  | Sitemizde paylaşılan tüm dilekçeler herhangi bir reklam veya üyelik gerektirmeden içerik devamında paylaştığımız linklerle veya butonlar vasıtasıyla pratik bir biçimde word formatında rahatlıkla indirebilirsiniz

😮    | Merak ettiğiniz bir konu veya dilekçeyi site içi arama motoru “ekranın sağ üst kısmında bulunan “Konu veya Dilekçe Ara” kısmında sorgulama yaparak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız bilgiler veya sitemizde yayımlanmasını istediğiniz içerikler için bizimle irtibata geçiniz

   🙂  | Sitemizde yayımlanan dilekçeler örnek vasfındadır. Çekişmeli hukuki konularda, her olay kendi içerisinde farklılıklar barındırdığından www.dilekceindir.com bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye eder. Kar amacı gütmeyen sitemizin daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen içeriklerimizi paylaşın ve sitemizi tavsiye ediniz.
🙁 | Sitemizde yayımlanan  içerikler  www.dilekceindir.com tarafından üretilmiştir.  Sitemizden izin alınmaksızın başka bir site vasıtasıyla paylaşılması veya yayılması yasaktır.

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Tasarruf tedbirlerine uymamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-c maddesi gereğince kamu görevlisi ‘kurumları tarafından uygulanmasına karar verilen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir