Memur Disiplin Soruşturması Savunma Dilekçesi

A) Uyarma Cezasına Karşı Savunma Dilekçeleri

a) Verilen Emirlerin Yapılması, Resmi Araçların Korunmaması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi gereğince kamu görevlisi ‘Verilen emirleri ve görevlerin tam ve zamanında  yapmakmadığı, görev yaptığı kurumda belirlenen usul ve esaslar uygulanmasında kayıtsız kaldığı,  görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık kaldığı gerekçesiyle cezandırılması istemiyle disiplin soruşturması başlatılabilir. Başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disilin amiri veya muhakik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

b) Göreve Geç Gelmek veya Erken Ayrılmak

125/B-1
125/A-b-2
125/A-b-3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-b maddesi gereğince kamu görevlisi ‘görev yerini terk etmesi halinde yada geç gelmesi halinde cezandırılması istemiyle disiplin soruşturması başlatılabilir. Başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disilin amiri veya muhakik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

c) Tasarruf Tedbirlerine Uymamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-c maddesi gereğince kamu görevlisi ‘kurumları tarafından uygulanmasına karar verilen tasarruf tedbirlerine kayıtsız kalması uymaması  halinde cezandırılması istemiyle disiplin soruşturması başlatılabilir. Başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disilin amiri veya muhakik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

d) Usulsüz Müracaat veya Şikayette Bulunmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-d maddesi gereğince kamu görevlisi ‘usulsüz muracaatta veya şikayette bulunduğu gerekçesiyle cezandırılması istemiyle disiplin soruşturması başlatılabilir. Devlet memurları herhangi bir konuda müracaat ve şikayetini olması durumunda sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla yapması gerekmektedir. Memur meydana gelen bir olaydan dolayı 1 sicil amirine gitmesi gerekirken şikayet veya müracaatını 3 sicil amirine yapar ise bu usulsüz müracaat veya şikayete girer,  yukarıda anlatıldığı gibi memurun 3. sicil emirine gidebilmesi için sırası ile 1. veya 2. sicil amirine gitmesi gerekmektedir. Memur hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disilin amiri veya muhakik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

e) Memura Yakışmayan Tutum ve Davranışta Bulunmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-e maddesi gereğince kamu görevlisi  memurluğa yakışmayan tutun ve davranıştı  bulunduğu gerekçesiyle cezandırılması istemiyle disiplin soruşturması başlatılabilir. memurlar hizmet sırasında veya hizmet dışında memurluğun ağırbaşlılığını taşımak zorundadır, buna aykırı davranışlar disiplin cezasını gerektirebilmektedir. (Örneğin: görevi sırasında veya dışarda güvenlik güçlerine direnerek onların görevini yapmalarına engel olmak memura yakışmayacak davranışlardan sayılabilir.) Memur hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disilin amiri veya muhakik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

f) Belirlenen Kılık Kıyafet Hükümlerine Aykırı Davranmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-g maddesi gereğince kamu görevlisi  kılık kıyafet hükümlerine uymadığı gerekçesiyle cezandırılması istemiyle disiplin soruşturması başlatılabilir. memurlar hizmet sırasında veya hizmet dışında memurluğun ağırbaşlılığını taşımak zorundadır, buna aykırı davranışlar disiplin cezasını gerektirebilmektedir. (Örneğin: görevi sırasında veya dışarda güvenlik güçlerine direnerek onların görevini yapmalarına engel olmak memura yakışmayacak davranışlardan sayılabilir.) Memur hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disilin amiri veya muhakik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

B) Kınama Cezasına Karşı Savunma Dilekçeleri

Devlet Memurları Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmasında; Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemeleri halinde; görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmalarında;
hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmalarında,Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmalarında, kayıpetmelirende; iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmalarında, söz veya hareketle sataşmalarında; görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmaları ve bu tür yazı yazmaları, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmelelir veya yazmaları; verilen emirlere itiraz etmeleri; borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaları ve kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmaları durumunda haklarında disiplin soruşturması açılabilir. İsnat edilen fiili memurun işlediği kanaatine varılırsa memur hakkında kınama cezası verilebilir. Memur hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disiplin amiri veya muhakkik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

Aşağıda kınama cezasını gerektirir fiillere ilişkin birkaç dilekçe örneği verilmiştir. Bu dilekçeler örnek mahiyetindedir. Yazımızda daha iyi inceleyebilmeniz amacıyla örnek dilekçeler PDF formatında paylaşılmıştır. Aşağda verilen örneklerde 125/B-a,b ve c maddeleri gereğince “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak; Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek; Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak” fiillerine ilişkin savunma dilekçeleri verilmiştir.

125/B-a
Eşinin ve Çocukları Hk. BeyandaBulunmamak
Görev Sırasında Amire Hakaret

PDF formatında paylaşılan dilekçeler bilgisayarınıza indirip üzerinde değişiklikler yaparak, savunma dilekçesi olarak kullanabilmeniz amacıyla Dilekçeleri word formatında da paylaşıyoruz. Dilekçeleri word formatında bilgisayarınıza indirebilmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

C) Aylıktan Kesme Cezasına Karşı Yürütülen Soruşturmaya Savunma Dilekçeleri

Devlet memurları kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak; Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek; Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak; Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak; Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek; Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiillerinden herhangi birini işlemesi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince haklarında disiplin soruşturması açılabilir. Memur hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disiplin amiri veya muhakkik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten tarafından Memura 7 günden az olmamak üzere belirlenen süre içerisinde savunmasını yapması istenir. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan memur, savunma yapma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle disiplin soruşturması açılan memur belirlenen süre içerisinde kendisini savunması önemlidir.

125/C-e

Örnekte aylıktan kesme cezasını gerektirir fiillere ilişkin dilekçe örneği verilmiştir. Bu dilekçe örnek mahiyetindedir. Ancak bu dilekçeyi word formatında bilgisayarınıza indirip kullanmak istiyorsanız sayfanın sonundaki linklerden rahatlıkla indirebilirsiniz. Bu dilekçeleri bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra diğer maddelerden yürütülen soruşturmalara cevap dilekçesi olarak ta kullanabilirsiniz.

Bu sayfa sitemizin, bu konuya ilişkin dilekçe indirme sayfasıdır, lütfen konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için memur disiplin cezaları sayfamızı ziyaret ediniz, sayfaya yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki linki kullanınız

  • Dilekçe İndirme 
  • Site İçi Arama
  • Tavsiyeler 
  • Uyarı
   🙂  | Sitemizde paylaşılan tüm dilekçeler herhangi bir reklam veya üyelik gerektirmeden içerik devamında paylaştığımız linklerle veya butonlar vasıtasıyla pratik bir biçimde word formatında rahatlıkla indirebilirsiniz
😮    | Merak ettiğiniz bir konu veya dilekçeyi site içi arama motoru “ekranın sağ üst kısmında bulunan “Konu veya Dilekçe Ara” kısmında sorgulama yaparak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız bilgiler veya sitemizde yayımlanmasını istediğiniz içerikler için bizimle irtibata geçiniz
   🙂  | Sitemizde yayımlanan dilekçeler örnek vasfındadır. Çekişmeli hukuki konularda, her olay kendi içerisinde farklılıklar barındırdığından www.dilekceindir.com bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye eder. Kar amacı gütmeyen sitemizin daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen içeriklerimizi paylaşın ve sitemizi tavsiye ediniz.
🙁 | Sitemizde yayımlanan  içerikler  www.dilekceindir.com tarafından üretilmiştir.  Sitemizden izin alınmaksızın başka bir site vasıtasıyla paylaşılması veya yayılması yasaktır.

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Kira Bedelinin Tespiti Dilekcesi İndir

Kiraya veren ve kiralayan kiralanan gayrimenkulu herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın serbestçe belirleyebilir ve bu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir